PhDr. Adam Horálek, Ph.D

vedoucí katedry

Čína, nacionalismus, etnicita, stárnutí, geografie

Jsem absolventem pražské etnologie a geografie. Jako interdisciplinární badatel se věnuji několika navzájem propojeným tématům. Areálově se specializuji na Čínu (v širším kulturně-historickém kontextu) a částečně též na sousední regiony Dálného Východu, Střední Asie, Jihovýchodní Asie a na čínskou diasporu ve světě. V této části světa jsem se od roku 2002 pohyboval dohromady téměř 5 let. Avšak oblastmi mého zájmu jsou i polární oblasti Skandinávie (Laponsko) a další horské oblasti, které mě inspirují pro výzkum v oblasti environmentální antropologie.

Tematicky se ve svém výzkumu specializuji hlavně na tři oblasti: 1) teorie etnicity a nacionalismu, etnické politiky, geografie etnicity a etnopolitiky, multikulturalismus, xenofobie atd., 2) metody a techniky terénního výzkumu v sociálních vědách, terénní výzkum v třetím světě a antropologie identity v prostoru a 3) antropologie stárnutí, demografická antropologie ve vztahu k moderní společnosti a jejím hodnotám k životnímu prostředí, antropologie udržitelnosti. V souvislosti se svou specializací se též zabývám migrací, politickou antropologií, ekonomickou antropologií subsistenčních systémů a antropologií turismu.

Tomu odpovídá i má pedagogická činnost, která reflektuje můj výrazný zájem o teorii a metodologii vědy. Jsem toho přesvědčení, že i aplikovatelné znalosti je nutno opírat o patřičné teoreticko-metodologické zázemí, které je vodítkem ke správnému uchopení témat a k poznání jako takovému. Namísto historického přehledu teorií preferuji diskuzi a hlubší zamyšlení nad tím, co které teorie a metody nabízejí. V kontextu dnešní antropologické vědy stále prosazuji hlavně holistický přístup, a to i ve vztahu ke kvalitativním i kvantitativním metodám. Přestože se věnuji primárně Číně a jejímu okolí, mé teoreticko-metodologické zázemí mi dovolují být kvalitním vedoucím/konzultantem i při výzkumech mimo tento areál.

Kontakt

adam.horalek@upce.cz
+420 466 036 630

Kancelář

KG 08 018

Konzultace v LS 2020/2021


Konzultace probíhají prostřednictvím online komunikace po předchozí domluvě.


  • Výuka
  • Vzdělání
  • Vědecká praxe
  • Publikace
  • Konference a výzkumy

Bakalářské studium:

Úvod do sociologie

Antropologie areálů: Čína

Etnické menšiny v Evropě

Metodologie a filosofie vědy

Teorie etnicity

Antropologie stárnutí

Terénní praxe

 

Magisterské studium:

Metody v sociálních vědách – kvantitativní

Bourdieu a sociálně vědní teorie

Etnicita a nacionalismus

Antropologie stárnutí

Terénní praxe

 

Ukázka témat vedených kvalifikačních prací:

Bakalářské:

Etický rozměr eutanázie (2017)

Otaku: forma seberealizace (2020)

Fenomén aktivního stáří z perspektivy odcházejících do penze (2016)

Současná migrace z perspektivy migrantů (2016)

 

Diplomové:

Fenomén hazardního hráčství v oblasti Choceňska (2016)

Kulturní rozměr dobrého stárnutí (2020)

Jeden mazlíčkem, druhý večeří: rozdílný přístup ke zvířatům v české společnosti na příkladu pejskařů (2017)

Etnografie horrorcore rapu v České republice (2017)

2007 – 2011

Ústav etnologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze – Ph.D.

Disertace:  Etnicita Číny – Kdo je Hui a kdo Dungan? Obhájeno 6. 10. 2011

2004 – 2007

Geografická sekce, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze – Bc.

Bakalářská práce: Energetická geopolitika Číny

2003 – 2007 

Ústav etnologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze – Mgr.

Magisterská práce: Populačně-národnostní politika Čínské lidové republiky ve vztahu k etnickým menšinám.

2015 – dosud 

Katedra sociální a kulturní antropologie FF UPa, Pardubice

odborný asistent; vedoucí katedry

2013 – 2015

CHINET – Connecting Asia  (Grant EU – reg. no. CZ.1.07/2.3.00/20.0152)

2010 – 2011

Hlavní řešitel grantu GA UK č. 31210

Etnografické metody terénního výzkumu v sociální a kulturní geografii – příklad čínských migrantů

2008 – 2015 

Katedra asijských studií FF UP v Olomouci

asistent, od roku 2011 odborný asistent

2007 – 2012 

Etnologický ústav AV ČR v.v.i.

vědecko-výzkumný pracovník

Knihy a učebnice:

HORÁLEK, Adam (2013): Geografie Číny. Olomouc: VUP, 180 s.

HORÁLEK, Adam – PTÁČEK, Pavel (2013): Vybraná témata z geografie současné Číny. Olomouc: MUNIPress, 195 s.

 

Odborné články:

HORÁLEK, Adam (2014): Umbrella Movement: Hongkongské hnutí v širším čínském kontextu. Geografické rozhledy, roč. 24, č. 3, s. 10-11.

HORÁLEK, Adam (2013): Etnické menšiny perspektivou čínské propagandy a médií. Dálný Východ, roč. 2, č. 1-2, s. 5-17.

HORÁLEK, Adam (2013): Čína roku 2015? Dvanáctá pětiletka ve své polovině. Geografické rozhledy, roč. 23, č. 2, s. 2-4.

HORÁLEK, Adam (2012): Tři přístupy k pupkům národů. Primordialisticko-modernistický diskurs prizmatem aktivity a objektivity etnicity. Český lid, roč. 99, č. 1, s. 23-43

HORÁLEK, Adam (2012): Dungani v Kyrgyzstánu: Z rovných nerovnými aneb hledání vyšší identity. Dálný Východ, roč. 2, č. 2, s. 15-27.

HORÁLEK, Adam (2011): Mýty o čínské politice jednoho dítěte. Geografické rozhledy, roč. 20, č. 4, s. 24-25.

HORÁLEK, Adam (2010): Čínská města na vzestupu. Geografické rozhledy, roč. 20, č. 2, s. 28-29.

HORÁLEK, Adam (2010): Čína Dálného východu, či Blízkého severu? Aneb čeho se na Číně bojíme? Vesmír, roč. 89, č. 12, s. 776-778.

HORÁLEK, Adam (2009): Čína zasluhuje vstřícnější přístup! Mezinárodní politika, roč. 33, č. 10, s. 33-35.

HORÁLEK, Adam (2008): Perspektivismus Friedricha Nietzscheho (na příkladu Radostné vědy). Antropo Webzin, roč. 4, č. 1, s. 56-61.

WOITSCH, Jiří – HORÁLEK, Adam (2008): GIS v etnologickém výzkumu. Vesmír, roč. 87 (138), č. 6, s. 360-362.

WOITSCH, Jiří – HORÁLEK, Adam (2008): 5. Díl Etnografického atlasu Čech, Moravy a Slezska vznikl za použití ArcGIS. ArcView, 2008/2, s. 18-21.

 

Recenze:

Soukup, Martin (2014): Terénní výzkum v sociální a kulturní antropologii. Karolinum, Praha 2014, 169 s. (Adam Horálek) in: ICGS, 2015/2, s. 39-42.

Leibold, James (2014): Xinhai remembered: from Han racial revolution to great revival of the Chinese nation, Asian Ethnicity, 15:1, s. 1-20. (Adam Horálek) Chinet.cz 2015: http://chinet.cz/reviews/history/xinhai-remembered-from-han-racial-revolution-to-great-revival-of-the-chinese-nation/

Hou, Min – Lee, Rennie (2013): Transnationalism and Community Building: Chinese Immigrant Organizations in the United States. The Annals of the American Academy, No. 647, s. 22–49. (Adam Horálek) Chinet.cz 2015: http://chinet.cz/reviews/cultural-anthropology/transnationalism-and-community-building-chinese-immigrant-organizations-in-the-united-states/

Lee, Seeung-Ook (2014): China’s new territorial strategies towards North Korea: security, development, and inter-scalar politics. Eurasian Geography and Economics, Vol. 55, No. 2, s. 175–200. (Adam Horálek) Chinet.cz 2015: http://chinet.cz/reviews/contemporary-china/chinas-new-territorial-strategies-towards-north-korea/

Leibold, James (2013): Ethnic Policy in China: Is Reform Inevitable? Policy Studies 68. Honolulu: East-West Center, 65 s. (Adam Horálek) Chinet.cz 2015: http://chinet.cz/reviews/contemporary-china/ethnic-policy-in-china-is-reform-inevitable/

Yao, Shujie, Herrerias, Maria J. (eds., 2014): Energy Security and Sustainable Economic Growth in China. Palgrave Macmillan, Houndmills, 338 s. (Adam Horálek) Chinet.cz 2015: http://chinet.cz/reviews/contemporary-china/energy-security-and-sustainable-economic-growth-in-china/

Davis, Deborah S., Friedman, Sara L. (eds., 2014): Wives, Husbands and Lovers: Marriage and sexuality in Hong Kong, Taiwan and urban China. Hong Kong University Press, Hong Kong, 326 s. (Adam Horálek) Chinet.cz 2015: http://chinet.cz/reviews/contemporary-china/wives-husbands-and-lovers-marriage-and-sexuality-in-hong-kong-taiwan-and-urban-china/

Bose, Arpita (2013): Kolkata’s Early Chinese Community and their Economic Contributions. South Asia Research, Vol. 33, No. 2, s.163–176. (Adam Horálek) Chinet.cz 2015: http://chinet.cz/reviews/cultural-anthropology/kolkatas-early-chinese-community-and-their-economic-contributions/

Cieciura, Wlodzimierz (2014): Muzulmanie chińscy. Historia, religia, tozsamość. Wydawnictwa Universytetu Warszawskiego, Warsaw, 410 s. (Adam Horálek) Chinet.cz 2015: http://chinet.cz/reviews/history/chinese-muslims/

Krno, Svetozár (2014): Himalájske veĺmoci. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, 188 s. (Adam Horálek) Chinet.cz 2015: http://chinet.cz/reviews/contemporary-china/himalayan-powers/

Kol. (2014): Základní informace o čínském zeměpisu. 中国地理常识(中捷对照). The Overseas Chinese Affairs Office of the State Council – Hanban – Sinolingua, Beijing, 225 s. (Adam Horálek) Chinet.cz 2015: http://chinet.cz/reviews/contemporary-china/general-information-on-the-geography-of-china/

Leoš Šatava (2009): Jazyk a identita etnických menšin. Možnosti zachování a revitalizace. Praha: SLON. 215 s. (Adam Horálek) Sociologický časopis, roč. 47, č.  4/2011. s. 871-874.

Emil, Brix – Arnold Suppan – Elisabeth Vyslonzil (2007): Südosteuropa: Traditionen als Macht. München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag. 185 s. (Adam Horálek) Český lid, roč. 95, č. 4/2008, s. 415-417.

 

Popularizační články a rozhovory pro média:

Horálek, Adam (2016): Diletantská EU, multikulturalismus je passé, migrační vlna nejvíc děsí muslimy. Kulturní antropolog přišel s odvážným tvrzením. (rozhovor) EuroZprávy.cz 10. 9. 2016, dostupné z: http://domaci.eurozpravy.cz/zivot/168137-diletantska-eu-multikulturalismus-je-passe-migracni-vlna-nejvic-desi-muslimy-kulturni-antropolog-prisel-s-odvaznym-tvrzenim/

Horálek, Adam (2015): Kulturní specifika čínské propagandy ve vztahu k menšinám. Mediažurnál, 4/2015, s. 16.

 

Kartografická práce (atlasová/mapová část následujících publikací):

HOLUBOVÁ, Markéta (WOITSCH, Jiří – BAHENSKÝ, František eds., 2009): Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska VI. Okruhy kultů poutních madon jezuitského řádu. Praha: Etnologický ústav AV ČR v.v.i.  108 s. + 11 mapových listů.

WOITSCH, Jiří – BAHENSKÝ, František (eds., 2007): Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska V. Židovské obyvatelstvo v Čechách v letech 1792-1794. Praha: Etnologický ústav AV ČR v.v.i. 135 s. + 42 mapových listů.

HRUBÝ, Jakub (2007): Sima – vládnoucí rod dynastie Jin (265-420). Mocenské postavení knížat z císařského rodu a role, kterou sehrála v dějinách dynastie. Praha: Orientální Ústav AV ČR v.v.i., 200 s.

Terénní výzkumy:

2011-2015        Výzkum čínské komunity v Praze.

4-7/2013          Výzkum čínské komunity v Sheffieldu, UK.

1 a 7/2009        Výzkum etnické skupiny Hui v Guangzhou, Guangdong a Dali, Yunnan, ČLR.

10/2008           Výzkum etnické skupiny Hui ve Lhase, TAO, ČLR.

8-9/2008          Výzkum Dunganů (23 dunganských vesnic) v Kyrgyzstánu.

7-8/2007          Výzkum etnických menšin Hui, Tibeťanů a Qiangů v provinciích Yunnan, Gansu a Shaanxi, ČLR.

7-9/2005          Výzkum etnických menšin Qiang, Lisu, Bai, Naxi a Hui na Sino-tibetském pomezí (Yunnan a Sichuan, ČLR)

Zahraniční stáže:

2015                 National Taiwan University, Taipei, Taiwan – visiting scholar

2014                 University of Washington, Seattle, Washington, USA – visiting scholar, Dept. of Anthropology

2014                 Nanyang Technological University, Singapore (NTU), Singapore Management University (SMU) (01-02/2014) – visiting scholar

2013                 University of Sheffield, Sheffield, Spojené království (06-08/2013) – visiting scholar

2011                 University of Sheffield, Sheffield, Spojené království (02-09/2011) – ERASMUS

2010                 University of Queensland, Brisbane, Queensland, Australia (06-12/2010) – výměnný studijní pobyt

2007                 Univerzita Adama Mickiewicze, Poznań, Polsko (02/2007)

Organizované konference:

3 – 5/4/2014               Conference on the Socio-economic Transition of China: Opportunities and Threats.

– UP, Olomouc, hlavní organizátor

31/10 – 3/11/2013      7th Annual Conference on Cultural and Social Anthropology of East Asia 2013: Ethnic Groups, Ethnicity and Ethnic Policies in China.

– UP, Olomouc, hlavní organizátor

 Konference s aktivní účastí (prezentací):

11-13/12/2015             International Symposium on theFormation and Development of New Chinese Diasporas, Singapore.

Příspěvek: In the Heart of Europe – creating and imagining Chinese community in Prague, Czechia

27-28/11/2015             9. Česko-slovenská sinologická konference, Praha.

Příspěvek: Číňané v Praze – etnická komunita z perspektivy čínské diaspory

10-13/11/2014             Combined ASAANZ/AAS Conference. Cosmopolitan Anthropologies – Queenstown, New Zealand.

Příspěvek: Chinese Overseas: Identity Between Community, Ethnicity and Cosmopolitanism

27-29/8/2014               RGS-IBG Annual Geographical Conference 2013. Geographies of Co-production – London, UK.

Příspěvek:  Ageing by ethnicity and residency in China.

28-31/5/2014               HICSS 13th Annual Hawaii International Conference on Social Sciences – Honolulu, Hawaii, USA.

Příspěvek: Aging China: A Geographic Perspective

30/4-3/5/2014             CASCA Canadian Anthropological Society Annual Conference – York University, Toronto, Canada.

Příspěvek: The Nation is Dead: Long Live the Nation.

3-5/4/2014                  Conference on Socio-Economic Transition of China: Opportunities and Threats – Olomouc, Czechia.

Paper (with Benjamin Hennig): Socio-Economic Transition of China from Different Map Perspective.

30/10-3/11/2013         7th Annual Conference on Cultural and Social Anthropology of East Asia 2013: Ethnic Groups, Ethnicity and Ethnic Policies in China – Olomouc, Czechia.

Příspěvek: How to Deal with Ethnicity in Chinese Context?

16-18/10/2013             EACS 2013 – 20th Annual International Conference on China, Chinese Civilization and the World: History, Modernity and Future Prospects – Moscow, Russia.

Příspěvek: Plan and Reality of China’s 12th Five Year Guideline: Main challenges the Chinese Government faces in socio-economic  development on its midway.

27-30/8/2013               RGS-IBG Annual Geographical Conference 2013. New Geographical Frontiers – London, UK.

Příspěvek:  China’s New Geographical Frontiers and Their Sustainability.

6-9/6/2013                  ACSS 2013 – Asian Conference on Social Sciences, IAFOR – Osaka, Japan.

Příspěvek: The Future Perspectives of China’s Ethnodiversity.

16-17/5/2013               Konference Kultura Dálného východu v mediálních sítích – Olomouc, UP.

Příspěvek: Etnické menšiny perspektivou čínské propagandy a médií.

25/5/2012                   New Wave 4: Students‘ Geographical Workshop – Praha, PřF UK

Příspěvek: Jak mám vědět, která čínská řeka má největší deltu, když nevím, co je to delta? Současnost a budoucnost geografického vzdělávání?

25/11/2011                  5. konference Kulturní a sociální antropologie ve Východní Asii. Skupiny znevýhodněných v Jižní a Východní Asii – Olomouc.

Příspěvek:  Dungani v Kyrgyzstánu: z rovných nerovnými aneb hledání vyšší identity

4 – 5/11/2011              5. výroční  Česko-Slovenská sinologická konference, Brno.

Příspěvek: Představy společenství v Číně: etnicita a role náboženství v ní.

31/8 – 2/9/2011          RGS-IBG Annual Geographical Conference 2011. The Geographical Imagination – London, UK.

Příspěvek: Imagination Versus Behaviour: Comparison of Being Chinese in Prague and Sheffield.

30 – 31/8/2011            EUGEO 2011 – Geography´s Stake in Europe. People, environment, politic – London, UK.

Příspěvek: Failed Multiculturalism? – Time to Reassess Theories of Nationalism?

11 – 12/2/2010            Antropologická konference – Etnické menšiny a jejich pozice v evropském rámci – Praha
Příspěvek: Specifika čínské komunity v České republice (a středoevropském kontextu) – behaviorální perspektiva

28 – 29/11/2008          2. výroční Česko-Slovenská sinologická konference, Praha

Příspěvek: Etablování nového etnika Dunganů z huiských migrantů ve Střední Asii 

7 – 8/11/2007              16. konference GIS ESRI and LEica Geosystems v Česku  – Praha

Prezentace posteru:  Židovská populace v Čechách 1792-1794