KATEDRA SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ ANTROPOLOGIE
vyhlašuje
6. ročník soutěže pro studenty středních škol

Člověk a společnost 2023

INFORMACE

Soutěž je určena všem studentům kteréhokoliv ze čtyř ročníků 3. stupně vzdělávání jakéhokoliv oboru, které je zakončeno maturitou, nejčastěji 1.–4. roč. středních škol, popř. 5.–8. ročníku osmiletých gymnázií a 3.–6. ročníku šestiletých gymnázií.

Příspěvky mohou poslat jak jednotliví studenti, tak za ně i jejich vyučující: u každého příspěvku prosíme zaslat jméno a adresu školy a také třídy (resp. ročníku), které autor navštěvuje, a kontakty na autora i na školu, kam budeme moci odeslat vyrozumění o umístění.

Vyhodnocení by mělo proběhnout do konce dubna, o svém umístění budete obratem informováni a začátkem května v rámci studentské konference Sociocon plánujeme uspořádat slavnostní vyhlášení výsledků, kam budou ocenění pozváni.

Své příspěvky (fotografie, krátké filmy, vlastní výzkumy a eseje)

zasílejte do 31. března 2023: antropologicka.soutez@upce.cz

 

POŽADAVKY NA OBLAST A ROZSAH:

Do soutěže přijímáme příspěvky na volné téma spadající  do oblasti sociálních věd.

Rozsah příspěvků je vymezen takto:

audiovizuální tvorba v délce 3-15 minut, popř. 3-15 fotografií, k této tvorbě je třeba zaslat průvodní text o délce minimálně 1 normostrana;

psané příspěvky musí být alespoň 3 normostrany a maximálně 25 normostran.

 

HODNOCENÍ:

1.-3. místo – hodnotné ceny, předávání na studentské konferenci Sociocon

Kromě prvních tří míst budou všechny práce posouzeny a mohou se umístit v jednom ze tří pásem

s následujícími zvýhodněními u přijímacího řízení na KSKA FF:

   

ZLATÉ PÁSMO

možnost přijetí ke studiu bez přijímacího řízení  (stačí podat přihlášku a žádost o prominutí přijímacího řízení)

STŘÍBRNÉ PÁSMO 

k přijímacímu řízení získají studenti 10 bodů navíc

BRONZOVÉ PÁSMO 

5 bodů navíc