DSCF8936-2

PhDr. Hana Synková, Ph.D.

odborná asistentka

aktivismus, sociální politika, sociální bydlení, aplikovaná antropologie, profesionalizace, nevládní organizace, sociální práce, interkulturní pedagogika, sociální vyloučení, veřejný prostor

Hana Synková vystudovala etnologii se zaměřením na sociální antropologii na Univerzitě Karlově. Zaměřuje se na témata aktivismu, veřejného prostoru, sociální politiky a sociálního bydlení, profesionalizaci nevládních organizací a sociální práce, projektizaci, strategie organizací pracujících s “Romy”, úskalí interkulturní pedagogiky a aplikovanou antropologii. Na katedře sociálních věd UPCE působí jako odborná asistentka, garantuje řadu předmětů aplikované bakalářské specializace i základní teoretické předměty magisterského cyklu, je členkou akademického senátu FF (2017 – 2019 místopředsedkyně) a v minulosti byla tajemnicí katedry.

V Agentuře pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR koordinovala v letech 2011 – 2015 aplikované výzkumy týkající se sociální politiky, různých aspektů marginalizace a možností jejich překonávání. Zasazuje se o lepší status kvalitativního výzkumu ve veřejných institucích. V rámci působení na univerzitě prováděla výzkumy pro soukromou softwarovou firmu, Magistrát města Pardubic, městské obvody Pardubic, Odbor sociálních věcí Chrudimi či Studentskou radu Univerzity Pardubice. Řada výzkumů se týkala problematiky bydlení různých sociálních skupin. V současnosti vede výzkum týkající se kvality veřejného prostoru ve spolupráci se spolky Offcity a Pěstuj prostor. Aplikované práci se dále věnovala v projektech zaměřených na předsudky, interkulturní pedagogiku a vývoj metodik ve spolupráci s Multikulturním centrem Praha, s Institutem Pontes, s programem Varianty v Člověku v tísni a s Ústavem pro studium totalitních režimů. 

Od roku 2015 do roku 2019 působila v předsednictvu České asociace pro sociální antropologii (CASA), od roku 2017 jako místopředsedkyně. V rámci této asociace organizovala řadu konferencí. V roce 2020 připravuje již druhý workshop CASA na téma etiky antropologické praxe a je poradkyní organizačního týmu aplikované mezinárodní antropologické konference Why the world needs anthropologists v roce 2020. Byla dlouholetou stálou redaktorkou Carga, časopisu pro kulturní a sociální antropologii (1999 – 2013) a editorovala monotematické číslo o aplikované antropologii (2018). Absolvovala letní školu Středoevropské univerzity v Budapešti Multi-disciplinary Approaches to Romany Studies – a Model for Europe (2007-2009), kde i přednášela. V letech 2004 – 2011 se podílela se na výuce v oborech etnologie (FF UK), sociální politika (FSV UK), speciální pedagogika (Univerzita J. A. Komenského v Praze) a romistika (FF UK).

Kontakt

hana.synkova@upce.cz

+420 466 036 422

Kancelář

KG 07 013

Konzultace v LS 2020/2021

Konzultace probíhají prostřednictvím online komunikace po předchozí domluvě.

  • Vzdělání
  • Akademická a vědecká praxe
  • Publikační činnost
  • Konference a výzkumy

 

 

Synková et al. 2020. Kvalitní veřejný prostor z pohledu veřejnosti, politiků a úředníků.Univerzita Pardubice.

Synková et al. 2020. Proměny veřejného prostoru na pardubických sídlištích – Dubina. Univerzita Pardubice.

Synková et al. 2020. Proměny veřejného prostoru na pardubických sídlištích – Polabiny. Univerzita Pardubice. 

Synková H. et al. 2019. Bydlení studentů Univerzity Pardubice. Univerzita Pardubice.

Mandys J., M. Kašparová, P. Sedlák, M. Maštálka, R. Knězáčková, M. Sobotka, J. Křupka. Z. Šándorová, M. Šanda, H. Synková 2019. Dostupnost bydlení v Pardubicích. Závěrečná výzkumná zpráva. Univerzita Pardubice.

Synková, H. 2018. Aplikovaná antropologie na univerzitách: Od prekarizace akademických pracovníků k respektovanému zaměření? Cargo: časopis pro kulturní/sociální antropologii,15,1-2: 47-57.

Synková, H., Ezzedine, P., Bírová, B. 2018. Editorial. Cargo: časopis pro kulturní/sociální antropologii,15,1-2: i-ii.

Synková H. et al. 2018. Tematický výzkum bydlení v Chrudimi. Výzkumná zpráva.

Synková H. et al. 2018. Možnosti revitalizace městských domů v Husově ulici a jejich okolí. Univerzita Pardubice.

Synková, H. 2017. Reformists and revolutionists: NGO and activist struggle around social work in the Czech Republic, in A. Lashaw, S. Sampson, Ch. Vannier (eds.) Cultures of Doing Good: Anthropologists and NGOs, 75-93, 237Tuscaloosa: University of Alabama Press.

Synková H. et al. 2017. Evaluace startovacího bydlení města Pardubic. Univerzita Pardubice.

Synková H. et al. 2017. Změna kvality života po přestěhování do obecního bytu. Univerzita Pardubice.

Synková H. et al. 2016. Interakce administrativního softwaru se školou a rodinou a komunikace škol s rodinami. Univerzita Pardubice.

Synková, H. 2014. Czech Racism towards Roma and Colonised Social Services, in H. Horáková, S. Rudwick (eds.), Global Challenges and Local Reactions: Czech Republic and South Africa, 117-142. Münster, Berlin, Hamburg, London, Wien: LIT Verlag.

Synková. H. 2014. Konkurence v profesionalizaci a standardizaci v terénní sociální práci, in Z. Truhlářová, K. Levická (eds.), Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce – Sborník z konference X. Hradecké dny sociální práce, 338-344Hradec Králové: Gaudeamus, UHK.

Synková, H. 2013. Identifikace sociálního vyloučení v obcích a regionech: metodika pro místní akční skupiny. Agentura pro sociální začleňování. 31 s. http://nsmascr.cz/content/uploads/2014/05/Identifikace-soci%C3%A1ln%C3%ADho-vylou%C4%8Den%C3%AD-v-obc%C3%ADch_final_1.pdf

Synková, H. 2011 Qui intégrer et comment intégrer? Les tensions autour des idées de “l’intégration” des Roms tchèques. In Les minorités ethniques et linguistiques en Europe, richesse et défis.  Budapest: Károlyi József Alapítvány, pp. 255-261.

Synková, H. 2010. Claiming legitimacy in/of a Romani NGO. Chapter in a book, Michael Stewart – Rövid, Márton (eds.). Multi-disciplinary Approaches to Romany Studies. Central European University Press. Pp. 280-291.

Synková, H. 2010. Trends in ‘interculturalism’ – more than just celebrating diversity, in: M. Madew, G. Brotherton, Graham, B. Aschenbrenner-Wellmann (eds.), Diversity Inclusion for social Cohesion: Discourses in the Politics of Difference and the Advocacy of Inclusive Practice in Social Work, 255-261. Stuttgart: Verlag und Buchhandlung der Evangelischen Gesellschaft.

Synková, H. 2009. Culture/Kultura. In Dana Moree, Jiří Kocourek, Pavel Košák, Hana Synková. Expected model outcomes for multicultural education/Modelové očekávané výstupy pro multikulturní výchovu. Text written for Research Institute of Education as a contribution to the debate over curricurum reform. Pp. 18-28.

Synková, H. 2009. with Marek Čaněk, Jakub Grygar, Iva Voldánová. Hrebenne/ Rava – Ruska. Anthropology of borders live./ Hrebenne/ Rava – Ruska. Antropologie hranic live. Cargo 2009/1. Pp. 114-122.

Synková, H. 2008. “Romani problematic” – Czech Anthropology in Service of State and NGOs./”Romská problematika” – česká antropologie ve službách státu a nevládních organizací. Biograf – časopis pro biografickou sociologii. 45: 81-88.

Synková, H. 2008. Strengthening of Borders and Territorialization in Dolina/Posilování hranic a teritorializace v Dolině. In Romani Settlements in Eastern Slovakia from the Point of View of Fieldwork/Rómske osady na východnom Slovensku z hľadiska terénneho antropologického výskumu. 1999-2005. Pp. 601-628.

Synková, H. 2008. With Dana Moree [et al.]. Moment of a Miracle/Okamžik jednoho zázraku. (DVD Film and methodics). Praha: Multikulturní centrum Praha.

Synková, H. 2007. Czech Roma and National Upheaval/Czescy Romowie a odrodzenie narodowe. Czas Kultury. Poznań: Stowarzyszenie Czasu Kultury. 1,2:77-82.

Synková, H. 2007 European Anthropologists. Incognito in Bristol./Evropští antropologové: Inkognito v Bristolu. Czech Sociological Review 2007/1, pp. 259-262.

Synková, H. 2006. Roma Nation and Excluded Individuals: Transformation of European Initiatives in Czech Republic. In Anthropology at Borders: Power, Culture, Memoire. Spalová, B. – Grygar, J., eds. Prague: FHS UK and MKC Prague, pp. 25-36.

Synková, H. 2006. In the Czech Republic, they call you “Mister” – The migration of Slovak Roma as a tactic to overcome exclusion. In: Migrace online. March 2006. At http://www.migraceonline.cz/studie_f.shtml?x=1822541

Synková, H. 2000. Russian or Belorussian Language? Belorussian National Opposition and Language Conflict/Ruština nebo běloruština? Běloruská nacionální opozice na pozadí jazykového konfliktu. Cargo 2:123-126.

Synková, H. 1999. Gellner Seminar/Gellnerovský seminář. Cargo 1:63.