1351424936-bpfull

PhDr. Lívia Šavelková, Ph.D

odborná asistentka

Globalizace, sport, původní obyvatelé

Kontakt

livia.savelkova@upce.cz

+420 466 036 457

Kancelář

KG 08 023

Konzultace v LS 2020/2021

Konzultace probíhají prostřednictvím online komunikace po předchozí domluvě.

 • Výuka
 • Vzdělání
 • Vědecká praxe
 • Publikační činnost
 • Filmy
 • Konference

Ph.D., Ústav etnologie FF UK, 2007

PhDr., Ústav etnologie FF UK, 2003

Mgr., Ústav etnologie FF UK, 2002

Bc., Žurnalistika, FSV UK, 1998

Studium v zahraničí:

2004 - 2005

studium v rámci výměnného programu s FF UK, doktorský program, kulturní antropologie, Simon Fraser University (SFU), Kanada

2001

studium v rámci výměnného programu s FF UK, magisterský program, kulturní antropologie, New York University (NYU), USA

Výukové a výzkumné pobyty:

 1. 9. – 30. 9. 2019, Kanada, natáčení etnografického filmu zaměřeného na lakros, transnacionalismus a globalizaci

ERASMUS

 1. 5. - 8. 5. 2019 - Uniwersytet Wrocławski, Wroclaw
 2. - 17. 11. 2017 - Uniwersytet Jagielloński; Krakow
 3. – 15. 11. 2016 - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznaň

CEEPUS:

 1. 9. – 19. 10. 2018 - Uniwersytet Jagielloński; Krakow; výzkum zaměřený na lakros v Polsku probíhal v Krakowě, Osvětimi a v Katowicích.

Členství v odborných organizacích

IUAES (The International Union of Anthropological and Ethnological Sciences)

CESH (European Committee for Sport History)

CASA (Česká asociace pro sociální antropologii)

Syndikát novinářů ČR

Členství v redakčních radách

Biograf – časopis pro kvalitativní výzkum

Poselství světa v kruhu

V tisku na rok 2021: 

ŠAVELKOVÁ, Lívia. Lacrosse and its Spread and Transformation in Various Countries with Emphasis on Continental Europe. In: Jallat, D. (ed.): Les transferts culturels en Sport: Origines et diffusion du sport en Europe / Cultural Transfers in Sport: Origins and Diffusion of Sport in EuropeHistoire et Anthropologie, ISBN 2-911034-18-X, EAN 9782914034183. 

ŠAVELKOVÁ, Lívia, JETMAROVÁ, Jana a BOUKAL Tomáš (eds.). Původní obyvatelé a globalizace. Nakladatelství Pavel Mervart. 

Monografie 

ŠAVELKOVÁ, Lívia. Stvořitelova hra na cestě světem: Identita Irokézů v procesu revitalizace a globalizace.1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. ISBN 978-80-7395-960-9. 178 s.

ŠAVELKOVÁ, Lívia. Současní Irokézové: severoameričtí indiáni a utváření jejich identit. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. ISBN 9788073953027. 238 s. 

Kapitoly v knihách a ve sbornících, editorství sborníku 

ŠAVELKOVÁ, Lívia. „When the Creator´s “Game” Spreads to the World.“ In: Barbora PUTOVÁ (ed.). Identity, Tradition, and Revitalization of American Indian Cultures. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3562-0, s. 74-107.

ŠAVELKOVÁ, Lívia. „Globalizace a původní, domorodí obyvatelé světa: Aneb etnicita, stát a mezinárodní organizace v kontextu utváření identity původních obyvatel světa.“ In: Jiří TOMEŠ, David FESTA, Josef NOVOTNÝ (edd.). Konflikt světů a svět konfliktů. 1. vyd. Praha: Nakladatelství P3K, 2007. ISBN 9788090358768, s. 208 - 237.

ŠAVELKOVÁ, Lívia. „Pár slov úvodem - indiánská literatura a literatura o indiánech.“ In: Roman TADIČ. Cesty do posvátné hory: Šajenské mýty a jiné příběhy. 1. Praha: Volvox Globator, 2010. ISBN 978-80-7207-756-4, s. 9-10.

ŠAVELKOVÁ, Lívia. „Lewis Henry Morgan and the Influence of His Relations with the Native Americans on his anthropology.“ In: Lukáš LENK, Michal SVOBODA (edd.). Anthropology of/in the Post-socialist World. Plzeň:LEDA, 2009. ISBN 978-80-7335-120-5,s. 179-197.

SKALNÍK, Petr, ŠAVELKOVÁ, Lívia (edd.). Okno do antropologie.1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. ISBN 978-80-7395-041-2, 346 s.

ŠAVELKOVÁ, L., „Současní Irokézové a jejich počet v kontextu americké a kanadské populace“, In: Petr SKALNÍK, Lívia ŠAVELKOVÁ (edd.). Okno do antropologie,Univerzita Pardubice, 2008, ISBN 978-80-7395-041-2, s. 207 – 222.

ŠAVELKOVÁ, Lívia. „Původní/domorodí obyvatelé světa - problematika terminologie“. In: Ivo BUDIL, Tereza ZÍKOVÁ (edd.).  Antropologické sympozium VI,Plzeň: FF ZČU, 2008. ISBN 978-80-87094-11-2, s. 15-22.

ŠAVELKOVÁ, Lívia. „The Role of Residential Schools in the Conception of the North Native American Identities, with an Emphasis on the Iroquois (Haudenosaunee).“ In: Radmila LORENCOVÁ, Jennifer SPEIRS (edd.). Reflection of Man,Praha: ERMAT 2007, ISBN 978-80-903086-8-8, s. 97-106.

ŠAVELKOVÁ, L., „Internátní školy pro indiány – současná pojetí pro výzkum.“ In: Lukáš LENK, Michal SVOBODA (edd.). Veselé tropy.Praha: Antropoweb Produkty Dokořán 2007.ISBN 978-80-86569-88-8, s. 193-199.

ŠAVELKOVÁ, Lívia. “Kdo jsou současní Irokézové.“ In: Lukáš LENK, Michal SVOBODA (edd.). Argonauti za obzorem západu. Plzeň:Dryada 2006. ISBN 80-903412-7-6, s. 156-165.

Odborné články: 

ŠAVELKOVÁ, Lívia. „Cross-Cultural Filmmaking as a Process of Self-Reflection: Filming Native Americans within Central European Space’s Prevailing Imagery of the “Noble Savage“. Ethnologia Actualis, 2017, 17, 1, ISSN (Online) 1339-7877, s. 133–154. DOI: https://doi.org/10.1515/eas-2017-0012.

ŠAVELKOVÁ, Lívia. „Indiáni, hraný film a kinematografie tzv. čtvrtého světa.“ The Journal of Culture, 2017, 6, 1, ISSN 1805-2866, s. 36-44.

ŠAVELKOVÁ, Lívia. „Smíme vstoupit?“ Etika a proměny podoby výzkumu u severoamerických indiánů.“ Národopisný věstník/Bulletin d´Ethnologie,2014, 73, 2, ISSN 1211-8117, s. 31 – 47.

ŠAVELKOVÁ, Lívia. „Indigenous Peoples – Creating new „Borderlines“?“, FIAR: The Journal of the International Association of Inter-American Research, 2011, 4, 2, ISSN 1867-1519, dostupné na: http://interamerica.de/volume-4-2/savelkova/

ŠAVELKOVÁ, L., „Církev, stát a politika asimilace vůči indiánům: internátní školy – převýchova indiánů“, Pantheon: Religionistické studie- Náboženství a politika1, 2008, ISSN 1803-2443, s. 48-71. 

ŠAVELKOVÁ, Lívia. „Religiozita indiánů Severní Ameriky.“ Dingir: Religionistický časopis o současné náboženské scéně,2008, 11, 4, ISSN 1212-1371, s. 122-125, 141.

ŠAVELKOVÁ, Lívia, SCHIROVÁ, Klára. „Učitelé bez titulu“. Romano Džaniben : časopis romistických studií,2000, 7, 3, ISSN 1210-8545, s. 35-43. 

Recenze a zprávy v odborných periodikách 

ŠAVELKOVÁ, Lívia. 21. kongres Evropského výboru pro historii sportu (CESH), Český lid: Etnologický časopis, 2018, 105, 1. ISSN 0009-0794. s. 107 - 108. 

ŠAVELKOVÁ, Lívia. Hľadanie indiánskej Ameriky – druhý ročník mezinárodní amerikanistické konference, Český lid: Etnologický časopis, 2018, 105, 1. ISSN 0009-0794. s. 108 – 109.

ŠAVELKOVÁ, Lívia. „Markéta Zandlová , Etnická mobilizace a politiky identit: Aromuni v Bulharsku. Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha 2015, 343 s.“ Český lid: Etnologický časopis2016, 103, 4, ISSN 0009-0794, s. 676-679.

ŠAVELKOVÁ, Lívia. 36. ročník American Indian Workshopu - Knowledge and Self-Representation, Český lid: Etnologický časopis,2015, 102, 2. ISSN 0009-0794, s. 250 - 252.

ŠAVELKOVÁ, Lívia., 35. ročník American Indian Workshopu (AIW) – Communication is Key.ʼ Český lid: Etnologický časopis,2014, 101, 3, ISSN 0009-0794, s. 359 – 361.

ŠAVELKOVÁ, Lívia., „Konference Revitalizace, zachování a utváření kulturní identity nativních amerických indiánů“, Český lid: Etnologický časopis 2014, 101, 2, ISSN 0009-0794, s. 223-224.

ŠAVELKOVÁ, Lívia., – DURŇAK, M., „5. ročník festivalu antropologických filmů – Antropofest“, Národopisná revue24, 2014. 1, ISSN  0862-8351, s. 78- 79.

ŠAVELKOVÁ, Lívia., „Anthropology and the Concept of Racism in the Postcommunist Czech Republic“, in: Skalník, P. (ed.), Racism‘s Many Faces: Challenge to All Anthropologists and Ethnologists,Pardubice, Univerzita Pardubice, 2005. s. 54-58.

ŠAVELKOVÁ, Lívia., „Myslet sociologicky“, Cargo2000, 2, 3-4, s. 258-259.

Filmy 

Globální lakrosová vesnice/Global Lacrosse Village.Režie: Lívia Šavelková, Milan Durňak, GAČR, Univerzita Pardubice 2015, bilingvní (česko/anglický), 83 minut.

Lakros – To je způsob života./Lacrosse – It´s a Way of Life. Režie: Lívia Šavelková, Tomáš Petráň, Milan Durňak, Cinepoint 2014, bilingvní (česko/anglický), 63 minut. 

Konference

2020

41. ročník American Indian Workshop (AIW), online, Mnichov, 24. – 28. 11. 2020, příspěvek: Games, Sports and Water: Participations and sovereignties of Native Americans in Sporting Events

4. ročník Hľadanie indianskej Ameriky – Trnava, 10.–11. 2. 2020, příspěvek: Severoameričtí indiáni a jejich účast na olympijských hrách

2019

International Union of Anthropological and Ethnological Sciences - IUAES Inter-congress, Poznaň, 27. – 31. 8. 2019 :

 1. organizátorka panelu - Sport, Indigeneity and Globalization (Comission of the Anthropology of Sports)
 2. pozvaná diskutantka kulatého stolu - Commission of Anthropology of Sports
 3. vystoupení s příspěvkem: Lacrosse between the West and the East: Refusal, Solidarity, and Recognition – attitudes toward Native Americans

40. ročník American Indian Workshop (AIW), Poznaň, 23.4. -27.4. 2019, příspěvek: Lacrosse, sovereignty and sustainability.

3. ročník Hľadanie indianskej Ameriky – Trnava, 10. -12. 2. 2019, příspěvek s Dr. Janou Kockovou: Irokézové v českých zemích v 70. letech 19. století.

2018

The Central European Association for Canadian Studies (CEACS) - Transnational Challenges to Canadian Culture, Society and the Environment, Praha, 20. – 22. 9. 2018, příspěvek: Transnational Networks through Sport: „National Canadian Summer Game“ and its Spread to Europe.

39. ročník American Indian Workshop (AIW), Ghent, Belgie, 10. – 13. 4. 2018, příspěvek: "Past and present: lacrosse and its performance by Native Americans in Bohemia and in the Czech Republic with an emphasis on media coverage".

2. ročník Hľadanie indianskej Ameriky – Trnava, 12. -13. 2. 2018, příspěvek: Lakros a masová média, promítání etnografického filmu Lakros – to je způsob života (režie: Šavelková, Petráň, Durňak, Cinepoint 2014).

2017

CESH (European Committe for Sports History) a Strasbourg Research Centre in Sports and Social Sciences, Francie, 7. – 9. 12. – 2017, příspěvek: Lacrosse and its spread and transformation in various countries with an emphasis on continental Europe

Popular Indigenous Culture across the Globe, Saarbrucken, Saarland University, Saarbrücken, 1. – 3. 6. 2017, příspěvek: Lacrosse and the Impact of Popular Culture Media’s Images on Its Spread throughout the World; promítání etnografického filmu: Globální lakrosová vesnice/Global Lacrosse Village (režie: Šavelková, Durňak, Univerzita Pardubice 2015).

Hľadanie indiánskej Ameriky: Minulosť, prítomnosť,... budúcnosť?, Trnava, Slovensko, 14. 2. 2017, příspěvek: Filmování jako proces sebereflexe v středoevropském „prostoru ušlechtilého divocha“, promítání etnografického filmu: Globální lakrosová vesnice (režie: Šavelková, Durňak, Univerzita Pardubice 2015)

2016

American Indian Workshop (AIW), Odense, 25. – 28. 5. 2016, příspěvek s Mgr. Klárou Perlíkovou: The process of conceptualization of humor related to Native Americans in the Czech Republic

International Union of Anthropological and Ethnological Sciences - IUAES Inter-congress, Dubrovník, promítání etnografického filmu: Lakros – to je způsob života/Lacrosse – It´s a Way of Life (režie: Šavelková, Petráň, Durňak, Cinepoint 2014).

Aboriginal North America and Europe: Strengthening Connections - 11. – 13. 11. 2016 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznaň, promítání etnografického filmu: Globální lakrosová vesnice/Global Lacrosse Village (režie: Šavelková, Durňak, Univerzita Pardubice 2015)

4th Biennial Conference of the Czech Association for Social Anthropology (CASA), Praha, 30. 9. – 1. 10. 2016

Organizátorka panelu Visual Anthropology – Ambiguity and Visuality

18. pracovní konference Biografu, Rataje nad Sázavou, 18. – 19. 6. 2016, příspěvek: Lakros a etnoemancipace Irokézů/Haudenosaunee