Dr. Adam Horálek, Ph.D

Jsem absolventem pražské etnologie a geografie. Jako interdisciplinární badatel se věnuji několika navzájem propojeným tématům. Areálově se specializuji na Čínu (v širším kulturně-historickém kontextu) a částečně též na sousední regiony Dálného Východu, Střední Asie, Jihovýchodní Asie a na čínskou diasporu ve světě. V této části světa jsem se od roku 2002 pohyboval dohromady téměř 5 let. Avšak oblastmi mého zájmu jsou i polární oblasti Skandinávie (Laponsko) a další horské oblasti, které mě inspirují pro výzkum v oblasti environmentální antropologie.

Tematicky se ve svém výzkumu specializuji hlavně na tři oblasti: 1) teorie etnicity a nacionalismu, etnické politiky, geografie etnicity a etnopolitiky, multikulturalismus, xenofobie atd., 2) metody a techniky terénního výzkumu v sociálních vědách, terénní výzkum v třetím světě a antropologie identity v prostoru a 3) antropologie stárnutí, demografická antropologie ve vztahu k moderní společnosti a jejím hodnotám k životnímu prostředí, antropologie udržitelnosti. V souvislosti se svou specializací se též zabývám migrací, politickou antropologií, ekonomickou antropologií subsistenčních systémů a antropologií turismu.

Tomu odpovídá i má pedagogická činnost, která reflektuje můj výrazný zájem o teorii a metodologii vědy. Jsem toho přesvědčení, že i aplikovatelné znalosti je nutno opírat o patřičné teoreticko-metodologické zázemí, které je vodítkem ke správnému uchopení témat a k poznání jako takovému. Namísto historického přehledu teorií preferuji diskuzi a hlubší zamyšlení nad tím, co které teorie a metody nabízejí. V kontextu dnešní antropologické vědy stále prosazuji hlavně holistický přístup, a to i ve vztahu ke kvalitativním i kvantitativním metodám. Přestože se věnuji primárně Číně a jejímu okolí, mé teoreticko-metodologické zázemí mi dovolují být kvalitním vedoucím/​konzultantem i při výzkumech mimo tento areál.

Články, které napsal