Profil absolventa bakalářského programu sociální a kulturní antropologie

Absolvent studijního programu má znalosti sociálně- a kulturně-antropologické teorie a rozhled v lingvistickoantropologických přístupech; povědomí o dějinách a současném stavu vizuální antropologie; znalosti dějin sociální a kulturní antropologie a znalost vybraných kapitol z dějin sociologie; znalosti metod sociálněantropologického a lingvistickoantropologického výzkumu s důrazem na kvalitativní přístupy; základní znalosti kvantitativně orientovaných přístupů užívaných v sociologii. Kvalitativní přístupy dokáže při terénním výzkumu využít ke sběru a vyhodnocování dat. Orientuje se v problematice interetnických vztahů a má vhled do tradičních i nových romistických výzkumů, a to jak z hlediska historie, tak současnosti Romů a jim příbuzných skupin; disponuje rovněž elementární znalostí romštiny, jíž dokáže použít v terénu přinejmenším na úrovni kontaktní.

 

Absolvent umí navrhnout výzkumný projekt; získávat poznatky z terénu a aplikovat je pro potřeby neziskového i ziskového sektoru; předkládat praktické návrhy a řešení v oblasti sociálních či kulturních problémů; je-li absolventem vizuálněantropologického zaměření, umí vytvořit filmové či jiné vizuálně-antropologické dílo.

 

 

Absolvent se uplatní zejména při integraci marginalizovaných skupin, v oblasti ochrany lidských práv, komunitního řízení a projektového řízení v pozici specialisty či vedoucího projektu; při přípravě a realizaci aplikovaných antropologických výzkumů; ve veřejné správě a nevládním neziskovém sektoru v oblastech, kde je potřebná znalost širších souvislostí – např. v Agentuře pro sociální začleňování, na městských úřadech a obecně ve veřejné správě; při spolupráci na tvorbě strategických dokumentů, projektů, analýz a krizových plánů obcí, hospodářských subjektů a organizací neziskového i ziskového sektoru. Uplatní se při řízení vzdělávacích a kulturních aktivit; v sociálních službách v různých projektových pozicích; v podnikové sféře v oblasti personalistiky. V případě zaměření na vizuální antropologii se absolventi uplatní též v odvětvích reklamy, filmové tvorby apod.

Profil absolventa magisterského programu sociální a kulturní antropologie

Absolvent studijního programu má důkladné znalosti socio- a kulturněantropologické teorie, přehled o dějinách a současném stavu vizuální antropologie, znalosti dějin sociální a kulturní antropologie a znalost vybraných kapitol z dějin i teorie sociologie; důkladné znalosti metod sociálněantropologického výzkumu s důrazem na kvalitativní přístupy a základní znalosti kvantitativně orientovaných přístupů užívaných v sociologii pro potřeby terénního výzkumu pro sběr a vyhodnocování komplexních dat. Rozumí sociálněantropologickým teoriím a chápe jejich význam pro interpretaci sociální praxe. Dobře se orientuje v problematice interetnických vztahů a má hluboký vhled do tradičních i nových romistických výzkumů, a to jak z hlediska historie, tak současnosti Romů.

 

Absolvent umí navrhnout komplexní výzkumný projekt a řídit jeho realizaci; zapojit se do mezinárodních projektů realizovaných v anglickém jazyce; získávat a vyhodnocovat poznatky z terénu a aplikovat je účelným způsobem pro potřeby neziskového i ziskového sektoru; předkládat praktické návrhy a řešení v oblasti sociálních či kulturních problémů; zvolit a použít adekvátní teorii pro analýzu konkrétního problému; umí (v případě vizuálněantropologického zaměření) vytvořit filmové či jiné vizuálněantropologické dílo schopné zachytit sociokulturní realitu v její mnohorozměrnosti a složitosti a dokáže ho použít při sociální intervenci. Studenti umí diskutovat odborná témata v angličtině.

Absolvent se uplatní zejména při integraci marginalizovaných skupin, v oblasti ochrany lidských práv, komunitního řízení a projektového řízení v pozici specialisty či vedoucího projektu; při přípravě a realizaci aplikovaných antropologických výzkumů; ve veřejné správě a nevládním neziskovém sektoru v oblastech, kde je potřebná důkladná znalost širších souvislostí – např. v Agentuře pro sociální začleňování, ve veřejné správě; při spolupráci na tvorbě a realizaci strategických dokumentů, projektů, analýz a krizových plánů obcí a regionů, hospodářských subjektů a organizací neziskového i ziskového sektoru; řízení vzdělávacích a kulturních aktivit; v sociálních službách v různých projektových pozicích; v podnikové sféře v oblasti personalistiky; v hromadných sdělovacích prostředcích jako výzkumný analytik; jako mediátor sociokulturních konfliktů; jako koordinátor aktivit přispívajících k integraci migrantů (díky kvalitním jazykovým znalostem).